ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา:ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีแผนที่ตั้ง
สังกัด :สำนักงานส่งเสรอมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ตั้ง/ การติดต่อ:415 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์:045-311714, 045-311789
โทรสาร: 045-315365
อีเมล์ : ubon_s@nfe.go.th
แฟนเพจ:http://www.facebook.com/ubonsci

พันธกิจ

(1) จัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชุมชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

(4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ ผู้รับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

ปรัชญา

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นพื้นฐานสังคมแห่งการเรียนรู้

คำขวัญ

สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

เอกลักษณ์

องค์กรดี กิจกรรมเด่น เน้นเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

คิดเป็น ทำเป็น มีจิตวิทยาศาสตร์