นายนิคม ทองพิทักษ์
ข้าราชการบำนาญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน:
การศึกษา

 

 

 

 

 

นายไพศาล นาลินธมากร
ข้าราชการบำนาญ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
การเมืองการปกครอง

 

 

 

 

 

นางคมขำ แก้วน่วม
ข้าราชการบำนาญ
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
 ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 

 

 

 

นายรังสรรค์ สลับแสง
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

นายรังสรรค์ สลับแสง
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 ผศ.ประกิต สมัครค้า
  รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
   ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :วิทยาศาตร์

 

 

 

 

 

นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : สาธารณสุข

 

 

 

 

 

พ.ต.ต.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
ความมั่นคง