คณะกรรมการสถานศึกษา

                                                                                                        

นายนิคม ทองพิทักษ์
ข้าราชการบำนาญ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน:
การศึกษา

 
 

นายไพศาล นาลินธมากร
ข้าราชการบำนาญ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
การเมืองการปกครอง

 

                                         
                                          นางคมขำ แก้วน่วม
                                            ข้าราชการบำนาญ
                                             ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
                                         ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม


นายรังสรรค์ สลับแสง
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 


นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิไล
ข้าราชการบำนาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                         
                                         ผศ.ประกิต สมัครค้า
                                    รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
                                    ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :วิทยาศาตร์

นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน : สาธารณสุข

 
พ.ต.ต.พรหมวุฒิ วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน :
ความมั่นคง