ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดระบบและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาครู อาจารย์ วิทยากร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รับผิดชอบให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่ 
                 – อุบลราชธานี
                 – อำนาจเจริญ
                 – ศรีสะเกษ


เป้าหมายในการจัดกิจกรรม

1. ด้านปริมาณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจังหวัดอื่นใกล้เคียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักดังนี้ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ, นักเรียนระดับประถมศึกษา, นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ , ครูและอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และผู้สอนวิชาอื่นที่สนใจ และประชาชนทั่วไป​
2. ด้านคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นระบบ และเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสภาพสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป