ผู้บริหาร

นายมนตรี บูชาพรรณ์

รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 

ส่วนอำนวยการ

นางจิตตยา ทุ่มโมง

หัวหน้าส่วนอำนวยการ

หัวหน้างานพัสดุ

นายพิมล ไถ้ทอง

หัวหน้าการเงินและบัญชี

 

นายจักรกฤษณ์ สัณฑมาศ

หัวหน้างานแผนงานและโครงการ

หัวหน้างานยานพาหนะ

 

นายกริชชัย บุญกอง

หัวหน้างานอาคารสถานที่

 

 

นางนันทนา บุญกอง

หัวหน้างานบุคลากร

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

นางวิราวรรณ ใจหาญ

นักวิชาการการเงินและบัญชี

เลขานุการ งานการเงินและบัญชี

 

นางสาวธัญญลักษณ์ ภูปุย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิฑูรย์ ทองกลม

พนักงานบริการ

เลขานุการ งานอาคารสถานที่

นางสุชีรา โสมณะวัฒน์

พนักงานพิมพ์

นางสาวรุ่งนภา ราชัย

นักวิชาการพัสดุ

เลขานุการ งานพัสดุ

 

นายทรงมณฑต์ ไชยชาติ

พนักงานขับรถยนต์

เลขานุการ งานยานพาหนะ

นางสาวณัฐพร แผ่นแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

เลขานุการ งานบุคลากร

เลขานุการ งานธุรการและสารบรรณ

นายเสรี สุดตา

คนสวน

นายมหาราช ขอสุข

เจ้าหน้าที่เกษตร

นางสาวนงลักษณ์ อาจภักดี

พนักงานบริการ

นายภายุพล ศุภสุข

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ส่วนวิชาการ

นายจักรกฤษณ์ สัณฑมาศ

หัวหน้าส่วนวิชาการ

หัวหน้างานกิจกรรมการศึกษา

หัวหน้างานมาตรฐาน ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหน้างานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

นายพิมล ไถ้ทอง

หัวหน้างานนิทรรศการ

หัวหน้างานกิจกรรมค่าย

หัวหน้างานบริการวิชาการ

นายกริชชัย บุญกอง

 หัวหน้างานหลักสูตร

 

นางสาวภิชญาพร สว่างเนตร

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนวลจันทร์ สินคํ้า

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวทิพย์เกษร สุโคตร

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายเจษฎา โพรัง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวศศิธร ศิริ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

เลขานุการ งานหลักสูตร

เลขานุการ งานกิจกรรมค่าย 

นางสาวเสาวลักษณ์ มูลฑมาตย์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

ส่วนส่งเสริมและบริการ

 

นายพิมล ไถ้ทอง

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ

หัวหน้างานผลิตและเผยแพร่

หัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

หัวหน้างานออกแบบกิจกรรม

หัวหน้างานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายจักรกฤษณ์ สัณฑมาศ

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนันทนา บุญกอง

หัวหน้างานการตลาดและประชาสัมพันธ์

นางสาวภิชญาพร สว่างเนตร

นักวิชาการศึกษา

เลขานุการ งานผลิตและเผยแพร่

เลขานุการ ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

นายพลนิกร มุ่งกลาง

นายช่างไฟฟ้า

เลขานุการ งานเทคนิคและซ่อมบำรุง

นายประกรรษวัต สายสุวรรณ

วิศวกร

นายเจษฎา โพรัง

เลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวณัฐพร แผ่นแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

เลขานุการ งานการตลาดและประชาสัมพันธ์