แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุบลราชธานี

        ศูนย์วิททยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีเป็นศูนย์แสดงและเผยแพร่ความรู้ และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมจัดและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกเหนือไปจากความเพลิดเพลินที่จะได้รับเมื่อมาเที่ยวชมศูนย์วิททยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานีแห่งนี้  แต่สิ่งที่จะได้รับกลับบ้านไป คือ ความรู้เชิงลึกทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประกอบด้วย โรงภาพยนตร์ 4 มิติ นิทรรศการมิวเซียมติดล้อ บ้านพลังงาน สวนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม STEM ศึกษา ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแบบค่ายไปกลับ และค่ายพักแรม และยังได้รับความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศ โดยการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยเครื่องฉายดาวที่ทันสมัย

#ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
#วิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน

ที่ตั้ง :  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 415 ถ.ชยางกูร
            ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี
34000
เบอร์ติดต่อ : 045-311714, 045-311879, 093-4347564
รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.uboncentersci.com
                                   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี – หน้าหลัก | Facebook