ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

415 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
ubon_s@nfe.go.th
อุบลราชธานี
34000
ไทย
045-311714
045-311879
093-4347564
https://uboncentersci.com