ประวัติความเป็นมา

                                                                            ศูนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2537 ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดในทุกเขตการศึกษา  มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

    1. จัดระบบและบริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

    2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนารูปแบบกิจกรรม  หลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาทิ ดาราศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา เทคโนโลยีที่เหมาะสม

    3.เผยแพร่และบริการรูปแบบกิจกรรม หลักสูตร สื่อ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

    โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี รับผิดชอบให้บริการทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน รับผิดชอบพื้นที่บริการ 3 จังหวัด ได้แก่  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  ศรีสะเกษ

การจัดแสดง แบ่งเป็น

อาคารนิทรรศการ 1 (ตึกอำนวยการ)

– นิทรรศการโลกวิทยาศาสตร์

– นิทรรศการภูมิสารสนเทศ Gitda

– นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งอียิป

อาคารนิทรรศการ 2

 – นิทรรศการภาพยนตร์ 4 มิติ

 – ท้องฟ้าจำลอง

 – VR

 – AR

 – Game Motion controller 

อาคารพลังงาน 

– นิทรรศการบ้านพลังงาน

– นิทรรศการสร้างเสริมสุขภาวะ

นิทรรศการภายนอกอาคาร 

ตู้มิวเซียมติดล้อ

 

Resize text-+=